top of page

לצורך שמירה על הסדר הציבורי,

המועצה האזורית קבעה חוק עזר

עם כללים ברורים להתנהגות במקום. 

העוברים על הוראות אלו

צפויים לקנסות הקבועים בחוק

לחוק העזר המלא

גדה דרומית בתוך קיבוץ ניר דוד שהכניסה אליה דרך החוף הירוק

 

נוכח המצב הביטחוני 
הכניסה לגדה הדרומית

      סגורה     

עד להודעה חדשה 

פתוח לרחצה ללא תשלום

וללא רישום מראש 

 

בימים א'-ו'

בין השעות 9:00 עד 17:00

תפוסה מקסימלית

עד 450 מבקרים בו זמנית

עיינו בחוק העזר לחוף הירוק

ב 01.07.2023 נכנס לתוקפו המתווה החדש של משרד המשפטים
לחוף הירוק ולגדה הדרומית של

נחל האסי בתוך קיבוץ ניר דוד

 

על פי מתווה זה שני האתרים יפתחו לפי התנאים  המפורטים בעמוד זה

שימו לב, לפי מתווה משרד המשפטים
החוף הירוק והגדה הדרומית בקיבוץ סגורים בשבתות, ימי חג וימי זיכרון.

מכוח הסמכות בדין ובחוק העזר למועצה האזורית עמק המעיינות (שמירת איכות הסביבה), התש"ע- 2010 מודיעה המועצה על הכללים שנקבעו להתנהגות במקום:
• השהיה מותרת רק באזור המסומן בתשריט
• השהיה מותרת ל-עד 450 מבקרים בזמן נתון
• השהיה בחוף מותרת בימים א- ו' בין השעות 09:00-17:00 בלבד
• הקמת אוהל, סוכה או כל מבנה אחר אסורה
• השמעת מוסיקה ושימוש בכל סוג של אמצעי הגברה אסורה בכל שעות היום
• הדלקת אש, מנגל ובישול אסורי ם
• הדיג אסור
• הכנסת כלים חד פעמיים ובקבוקי זכוכית אסורה
• השארת פסולת או השלכתה אסורו ת
• עזרו לנו לשמור על הניקיון והשליכו הפסולת לפחים הפזורים לאורך החוף ובחניון.
• יש להקפיד על הוראות חוק העזר
• יש להישמע להנחיות המפקח או נציג הגן/מי מטעמו
• יש לשמור על השקט


העוברים על הוראות אלו צפויים לקנסות הקבועים בחוק!

חוק העזר לחוף הירוק
חוק העזר לגדה הדרומית
החוף הירוק בקיבוץ ניר דוד
קיבוץ ניר דוד

החוף הירוק בקיבוץ ניר דוד

bottom of page