top of page

האם קיבוץ ניר דוד מתכנן להקים מלון? האם זה חוקי?

התכנית כולה בהתאם לחוק ועברה את כל האישורים. למרות זאת, הקיבוץ הקפיא את המשך קידום התכנית מטעמי חוסר כדאיות כלכלית.

היתר בניה למלון בניר דוד
היתר בניה למלון בניר דוד

בראשית שנות ה- 90 עקב חיפוש מקורות פרנסה חדשים לקיבוץ, שאינם חקלאות ההולכת ומאבדת מרווחיותה, הוחלט להקים ענף תיירות. בתכנית האב לתיירות דובר בין השאר על הקמת מלון ואטרקציה. לפיכך נערכה תב"ע לתיירות ונופש בשטח המערבי בין הקיבוץ לסחנה. התב"ע אושרה על ידי כל הרשויות והמוסדות המוסמכים ובהתאם לכך תוכננו מלון ואטרקציה בשטח הסמוך לכביש הכניסה לגן השלושה.


באופן דומה, הוקם הפארק האוסטרלי ״גן-גורו״ אך נושא המלון התעכב משך שנים רבות. עקב מדיניות רמ"י (מינהל מקרקע ישראל) צומצמו השטחים המיועדים לתעסוקה במשבצת הקיבוץ ולכן כאשר עלה מחדש פרויקט המלון נערך תשריט חלוקה לשטח שעבר שינוי יעוד והוקצו עבורו רק 15 דונם לטובת תיירות ונופש.


הקיבוץ ערך הסכם חכירה כולל תשלום דמי היוון נכבדים לשטח המיועד שמחוץ לשטח המחנה (תב"ע הקיבוץ) ונמצא ממערב למרכז הספורט. בייעוד השטח מותר להקים מלון וכן כל אתר נופש או תיירות. השטח שהותר לבינוי נמצא כ- 40 מטר מצפון לערוץ האסי.


בשנים האחרונות, לאחר מספר בדיקות כלכליות ותכנוניות החליט הקיבוץ שלא להקים את המלון ובשטח המדובר הוקמו מגרשי לייזר טאג ווטר טאג.


מתחם הלייזר טאג שהוקם במקום המלון
מתחם הלייזר טאג שהוקם במקום המלון


Comentários


bottom of page