top of page

מינקה הלוחמת ביתושי הקדחת בביצות עמק בית שאן

מינקה/מרים לוז (הורוביץ) 10.6.1912 - 12.5.1984


מראשוני החלוצים המתישבים שהקימו את קיבוץ תל עמל - ניר דוד - הקיבוץ הראשון לחומה ומגדל.


לקחה על עצמה את המחקר והלחימה ביתושי הקדחת (האנופלס) בביצות של עמק בית שאן.

מינקה פעלה בשרות משרד הבריאות בשנים בראשונות של הקיבוץ 1936 ואילך.

תלמידתו של פרופסור מר מראש פינה.

במסגרת פעילותה האנטי מלרית גילתה יתוש חדש שנקרא לאחר מכן - אנופלס תלעמליס.


ערך: עמי לוז (בנה של מינקה)


אמא לא שבה הביתה: 37 שנים להיעלמותה המסתורית של מינקה לוז מניר דוד
Commentaires


bottom of page