top of page

קיבוץ ניר דוד בנה גשר חדש מעל נחל האסי בעקבות דרישה בטיחותית. הגשר חוקי ועומד בכל ההיתרים


הגשר המקורי נבנה לפני מעל 80 שנים והוא אינו בטיחותי ולכן נדרש להחליפו ע"י הרשויות. לבניית הגשר החדש אין כל קשר למחאה. ערר שהגישה החברה להגנת הטבע בדבר חריגה מההיתרים בבניית הגשר - נדחה על הסף.


גשר העפר המקורי נבנה בשנת 1937 והוא היחיד המשמש למעבר כלי רכב מהגדה הצפונית לגדה הדרומית. מאחר והגשר תוכנן לסוסים ועגלות, הוא אינו בטיחותי והקיבוץ נדרש על ידי הרשויות מספר פעמים בעבר לסגרו. הגשר החדש נדרש להבנות לפי הסטנדרטים המקובלים: דו מסלולי, מעקות מדרכה להולכי רגל, ותאורה. לפני כ- 10 שנים החל התכנון והוגשו בקשות להשגת כל האישורים וההיתרים מהגופים הנדרשים כחוק. התכנון לווה ע״י אדריכאל נוף כנדרש. בסוף 2019 כאשר הושגו כל האישורים וההיתרים החלה הבניה. לבניית הגשר החדש אין כל קשר למחאה ותכנונו החל שנים רבות לפניה.

בחודש אוקטובר 2020 הושלמה בניית הגשר החדש במימון מלא של הקיבוץ בכפוף לכל ההיתרים והאישורים.


גשר העפר המקורי נבנה ב- 1937 כשנה לאחר הקמת הקיבוץ. הגשר אינו בטיחותי כיום והרשויות דרשו לסגרו.
גשר העפר המקורי נבנה ב- 1937 כשנה לאחר הקמת הקיבוץ. הגשר אינו בטיחותי כיום והרשויות דרשו לסגרו.

ערר להיתר הבנייה

החברה להגנת הטבע הגישה (מרץ 2021) ערר לוועדת הערר של מחוז הצפון לתכנון ובנייה. הערר ניתן על היתר הבנייה שנתנה הוועדה המקומית, לקיבוץ ניר דוד עבור הקמת הגשר החדש מעל נחל האסי. בערר נטען כי הגשר נבנה על פי היתר שניתן שלא כדין, ופוגע ברצף האקולוגי של הנחל ובמעבר תחתיו. מכאן ביקשו להרוס את הגשר.

הערר נדחה על הסף ע״י יושב ראש הוועדה מהנימוקים הבאים:

  • בניית הגשר תואמת במלואה את התכניות. לשון התכנית (סעיף 4.8.2 ד): ״הגשר מעל האסי המתוכנן, לא יפגע ברצף האקולוגי ובמעבר התחתון, הן לנחל והן לבעלי החיים ואנשים״.

  • בניגוד לנטען בערר, הגשר עוצב על ידי אדריכל נוף כפי שנדרש בתכנית, וקיבל את אישור רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי.

  • בניגוד לנטען בערר, פרוטוקול המשקף את פרטי הדיון וההחלטות, התפרסם כנדרש באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק המעיינות. זאת לצורך מתן אפשרות להגשת התנגדויות לתכנית.

  • הערר הוגש כשנה ו- 4 חודשים לאחר מתן היתר הבניה, זמן רב לאחר תום המועד הפתוח להגשת התנגדויות.

הגשר החדש הינו חוקי לחלוטין, נבנה בדרישת הרשויות, בהתאם לכל ההיתרים הנדרשים ועומד בהוראות התכנית הרשומה בתב״ע.

בקשת החברה להגנת הטבע להרוס את הגשר בטענה שנבנה שלא כדין נדחתה לאלתר
בקשת החברה להגנת הטבע להרוס את הגשר בטענה שנבנה שלא כדין נדחתה לאלתר
הגשר החדש מעל הנחל. הגשר נבנה כחוק בכפוף לכל ההיתרים והאישורים.
הגשר החדש מעל הנחל. הגשר נבנה כחוק בכפוף לכל ההיתרים והאישורים.

Comentarios


bottom of page