top of page

קיבוץ ניר דוד טיפח ושיפץ מכספו את נחל האסי. אם כך, מדוע יש שלט שהעבודות בוצעו על ידי קק״ל?

הטיפוח והתחזוקה נעשו מכספי הקיבוץ ע״י חברי הקיבוץ בעבודה קשה כבר מימיו הראשונים. ניקוי האפיק, הסרת סבך הקנה, שתילת וטיפוח נוי, ובניית הגשרים נעשו כולם במימון בלעדי של הקיבוץ וע״י חברי הקיבוץ. קק״ל סייעה בהשאלת מחפרונים להוצאת סחף.


ערוץ האסי שופץ מדי מספר שנים מאז שנות הארבעים, לרוב לצורך הוצאת סחף, קני סוף או צמחי מים. לאורך השנים האפיק סבל מקריסות קרקע שסתמו ורידדו את עומקו, וסיכנו את תשתיות הבתים הסמוכים. בשנות ה-80 בוצעו מספר גיוסים גדולים לניקוי האפיק וטיפוח הגדות ע״י חברי הקיבוץ. ניקוי האפיק נעשה בעיקר ידנית כאשר חברי הקיבוץ הוציאו מהמים טונות של צמחי מים וחומר אורגני בהתנדבות. טיפוח הגדות כלל גיזום של סבך הקנה ופיתוח תשתית לנוי.


מדוע יש שלט של קק"ל?

באמצע שנות ה-90 הוחלט לקדם שיפוץ רציני לצורך ייצוב הגדות בבטון מחשש הולך וגובר מקריסות קרקע. לצורך העבודות נפתח זמנית הסכר שבקצה הנחל ועומק המים צנח בכשני מטרים.

קק"ל סייעה לקיבוץ בתרומת מחפרונים להוצאת הסחף, בדיוק כפי שהיא נוהגת לסייע בשיקום שכונות מיוחדות או בסיסים צבאיים. כל העבודה בוצעה על ידי חברי הקיבוץ בהתנדבות. לאחר ייצוב הגדות והסרת הקנה נשתלו דשאים ופרחים, נטעו עצים ושיחים וסביבת הנחל הפכה לגן פורח.


פיתוח ונוי

הנוי שטופח מסביב לנחל מומן מכספי הקיבוץ - חברי הקיבוץ משלמים עליו מיליון שקלים כל שנה. עבודות התחזוקה השוטפות, הכוללות גיזום, שתילה, השקייה וכיסוח נעשות ע״י חברי הקיבוץ.

הגשרים מעל הנחל נבנו במימון בלעדי של הקיבוץ (הגשר הצהוב בחלקו בעזרת תרומה ממשפחת הולצר) כולל הגשר החדש לכלי רכב.


חברי הקיבוץ בגיוס להוצאת בוץ וסחף באחד הגיוסים ב-1983. כולם מתגייסים למשימה.
חברי הקיבוץ בגיוס להוצאת טונות של צמח מים ממין ״קרנן טבוע״ באחד הגיוסים ב- 1983. כולם מתגייסים למשימה.
תמונה 2 חברי הקיבוץ בגיוס להוצאת בוץ וסחף באחד הגיוסים ב-1983. כולם מתגייסים למשימה.
ניקוי צמחי מים מקרקעית הנחל.
תמונה 3 חברי הקיבוץ בגיוס להוצאת בוץ וסחף באחד הגיוסים ב-1983. כולם מתגייסים למשימה.
ניקוי צמחי מים מקרקעית הנחל.
1981 - גיוס להוצאת בוץ וסחף. כל הילדים והנוער נרתמים לעבודה הקשה.
1981 - גיוס להוצאת צמחי מים מקרקעית הנחל. כל הילדים והנוער נרתמים לעבודה הקשה.
1995 - מבצע  לדיפון דפנות האפיק בבטון מחשש לקריסת קרקע. לצורך השיפוץ נפתח הסכר שבקצה הקיבוץ וגובה המים צנח בכ-2 מטרים. התמונה ממחישה היטב מדוע אפיק האסי כפי שנראה היום, הוא תעלה מלאכותית ואינו טבעי.
תושב הקיבוץ במבצע להסרת סבך הקנה והכנת התשתית לפיתוח הנוי
1995 - מבצע  לדיפון דפנות האפיק בבטון מחשש לקריסת קרקע. לצורך השיפוץ נפתח הסכר שבקצה הקיבוץ וגובה המים צנח בכ-2 מטרים. התמונה ממחישה היטב מדוע אפיק האסי כפי שנראה היום, הוא תעלה מלאכותית ואינו טבעי.
1995 - מבצע לדיפון דפנות האפיק בבטון מחשש לקריסת קרקע. לצורך השיפוץ נפתח הסכר שבקצה הקיבוץ וגובה המים צנח בכ-2 מטרים. התמונה ממחישה היטב מדוע אפיק האסי כפי שנראה היום, הוא תעלה מלאכותית ואינו טבעי.
אפיק הנחל אחרי הביטון
אפיק הנחל אחרי הביטון. הנחל כפי שהוא כיום הוא למעשה ״תעלה מלאכותית״.
1950 - הגשר הכתום בהקמה. נבנה במימון בלעדי של חברי הקיבוץ.
1950 - הגשר הכתום בהקמה. נבנה במימון בלעדי של הקיבוץ.
הגשר הכתום. נבנה במימון בלעדי של הקיבוץ
הגשר הכתום. נבנה במימון בלעדי של הקיבוץ
שתילת פרחים וטיפוח נוי. במימון בלעדי של הקיבוץ למעלה מ80 שנין
שתילת פרחים וטיפוח נוי. במימון בלעדי של הקיבוץ למעלה מ-80 שנים

Comments


bottom of page