top of page

מהם תנאי הגידול בבריכות הדגים של ניר דוד?

הדגים גדלים בתנאי גידול איכותיים ואינם עוברים התעללות. חקלאות כחול-לבן היא ערך ציוני ראשון במעלה. גידול דגים בבריכות הוא גידול חקלאי, והוא אינו שונה מכל מרעה, רפת או לול בארץ.


גידול הדגים בבריכות, מיונם ואריזתם מלווים כל העת, ומפוקחים ע"י השירותים הווטרינרים. ניר דוד יחד עם כל משקי העמק משתפים פעולה באופן מלא עם כל הרגולטורים, וזאת כדי להבטיח אספקת דגים בריאים לשוק ולצרכן הסופי, תוך פגיעה מינימלית בסביבה. לקיבוץ ניר דוד רישיון עסק מדגה מורשה העומד בכל הקריטריונים.


עצמאות באספקת מזון כחול-לבן היא כלל ערכי-ציוני המלווה את חקלאיי המדינה לאורך כל השנים מאז הקמתה - זהו ערך ציוני ראשון במעלה.


בראייה סביבתית, אין כל הבדל בין ענף המדגה, לבין שדה מרעה המשמש לתעשיית הבשר, רפת לגידול פרות או לול לגידול תרנגולות. כל הדורש לסגור את ענף המדגה בארץ, בטענות קשות של התעללות בבעלי חיים ופגיעה בסביבה, מתכבד לדרוש לסגור את כל הרפתות, הלולים, והמשחטות. כמו כן, לעקור את כל עצי הפרי: במטע, בכרם ובפרדס בהם מרססים רעלנים לחרקים, או לזנוח את השדות, כדי שישובו לפרוח בהם פרחי הבר.


החקלאות המודרנית בכל העולם קשורה בפגיעה מסויימת בסביבה, והאחריות לצימצום הפגיעה מוטלת על כל אחד מאיתנו, בשינוי הרגלי הצריכה. אם זאת, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות וחדשות, החקלאות המודרנית מצמצמת את השימוש בחומרים רעילים הפוגעים בסביבה.


חברי הקיבוץ עובדים בבריכות הדגים
חברי הקיבוץ עובדים בבריכות הדגים
חברי הקיבוץ פורשים רשתות
חברי הקיבוץ פורשים רשתות
 בריכות הדגים של קיבוץ ניר דוד. עצמאות באספת מזון היא ערך ציוני ראשון במעלה.
בריכות הדגים של קיבוץ ניר דוד. עצמאות באספקת מזון היא ערך ציוני ראשון במעלה.

Comments


bottom of page