top of page

קיבוץ ניר דוד קיים את חלקו בהסכם הפשרה מ- 2016 ומחכה לאישור הרשויות

הקיבוץ עמד בהסכם הפשרה באופן מלא, ואף השקיע מעל 700,000 ש"ח בתכנון פארק פתוח לציבור שטרם קיבל את מלא האישורים.


בהסכם הפשרה נקבע שקיבוץ ניר דוד מתחייב לשכור את שירותיו של מתכנן ולהביא את תכניתו למוסדות התיכנון להקמת פארק מים חדש מחוץ לשטחי הקיבוץ וכך היה. הקיבוץ שכר את שירותיו של מתכנן והשקיע מעל 700,000 שקלים בתכנית.


התכנית לא קיבלה את מלוא האישורים בוועדות המקומית והמחוזית והוחזרה לתיקונים, כגון: דרישת רמ"י להסכמה להפקעת השטח (הקיבוץ הסכים), דרישת משרד הבריאות לחיבור שירותים למט"ש (מפעל הטיהור האזורי), ודרישת משרד הבריאות להכרזת שר הפנים על האתר כמקום מותר לרחצה. הקיבוץ הצליח להביא את התכנית לאישור ברוב הגופים ועתה ממתין לקראת דיון אישור בוועדה המחוזית.


עוד נכתב בהסכם הפשרה שמאחר ולקיבוץ אין דרך לשלוט על רשויות התכנון במדינה, הקפאת התוכנית על ידם לא תחשב כהפרה של הקיבוץ את הסכם הפשרה.


לשון ההסכם הפשרה:

  • התחייבות הקיבוץ לשכירת שירותיו של מתכנן: ״הקיבוץ מתחייב בתוך 120 יום לשכור את שירותיו של מתכנן לצורך בדיקת התכנות להכנת התכנית ו/או כל פעולה תכנונית הנדרשת לשם התוכנית״. (סעיף 3).

  • הפתרון יהיה מחוץ לשטח הקיבוץ: ״מוסכם כי מיקום התכנית יהיה מחות לשטח המיועד למגורים בקיבוץ (שטח המחנה) ועי הכניסה לשטח לא תיהיה דרך הקיבוץ לרבות לא דרך הכניסה הראשית לקיבוץ.״ (סעיף 2)

  • הקפאת התכנית ע״י רשויות המדינה אינה מהווה הפרת הסכם הפשרה מצד הקיבוץ: ״היות ואין ערובה להצלחה של ההליך התכנוני, ובכלל זה חתימה על התכנית וקידומה במוסדות התכנון, הרי אי-הצלחה בהחתמתה ו/או קידומה ו/או אישורה של התכנית (או כל ענין הכרוך בכך) לא יהווה הפרה מצד הקיבוץ של הסכם זה.״ (סעיף 5)

הקיבוץ עמד במילתו באופן מלא.

הסכם הפשרה מ 2016
הסכם הפשרה מ- 2016

התייחסות בית המשפט המחוזי בחיפה

בית המשפט המחוזי בחיפה התייחס (מרץ 2021) לנושא הסכם הפשרה מ- 2016, וקבע כי מלכתחילה לא נכון היה לדרוש מהקיבוץ לקדם את תכנית התב״ע. עוד הוסיף בית המשפט וטען שפתרון תכנוני לבעיה הוא לא באחריות הקיבוץ אלא באחריות רשויות המדינה, כגון: רמ״י, קק״ל, שצריכות לפעול למציאת פתרון למען האינטרס הציבורי.

לשון בית המשפט: ״אני שואלת, לגבי התכנית הזו, אתם תהיו האבא של התכנית או קק"ל או מי שיכול, כי הקיבוץ לא יכול, ולטעמי לא היה צריך מלכתחילה להפיל את זה על הקיבוץ. אני מוצאת את זה מאוד מטריד שזה היה הסכם הפשרה, כאשר המדינה הייתה צד להליך. לטעמי אתם צריכים לקחת על עצמם או קק"ל, או כל גוף ציבורי שמוסמך להגיש את התכנית.״Comments


bottom of page