top of page

למה משמשים מי נחל האסי בצאתם מקיבוץ ניר דוד?

מי האסי לא משמשים את בריכות הדגים של קיבוץ ניר דוד. הם משמשים להשקיית תמרים במשקי עמק בית שאן ולגידולי דגים של קיבוצים אחרים המשלמים עליהם כחוק. קיבוץ ניר דוד קונה מים ממעלה האפיק עוד בטרם כניסתו לשטח הקיבוץ.


לאחר כביש 669 נתפסים המים ומוזרמים בתעלות בטון מזרחה. מערכת המים האזורית מופעלת ע"י שותפות בין אגודת המים האזורית "אפיקי מים" וע"י מקורות [להרחבה על היסטוריית הקמת מערכת המים]. כל החקלאים המשתמשים במי האסי, משלמים תעריף גבוה למדינת ישראל עבור כל קוב מים.


הקיבוצים הקונים את המים הנתפסים בשפך נחל האסי עבור שימוש בבריכות דגים הם: קיבוץ מסילות, קיבוץ רשפים, קיבוץ שלוחות, קיבוץ עין הנצי"ב, קיבוץ טירת צבי וקיבוץ מעוז חיים. המים שקיבוץ ניר דוד רוכש ממדינת ישראל אינם מגיעים משפך האסי אלא נתפסים ישירות בשטח גן השלושה (״הסחנה״) במעלה האפיק, עוד בטרם כניסתו לשטח הקיבוץ. המים נמכרים בתעריף גבוה לכל קוב מים.


מי האסי נתפסים לתעלת בטון של תאגיד המים ומשמשים לחקלאות בקיבוצי הסביבה.
מי האסי נתפסים לתעלת בטון של תאגיד המים ומשמשים לחקלאות בקיבוצי הסביבה. מי האסי לא משמשים את בריכות הדגים של קיבוץ ניר דוד

שינויים צפויים במערכת המים האזורית

בשנת 2020 הופעלה תקנה 27 של "רשות המים" שעל פיה יחולו השינויים הבאים במערכת המים האזורית:

  1. מחירי המים יעלו בין 50% ל- 250% (תלוי באיכות המים)

  2. כ- 30% ממי המעיינות יוזרמו ישירות לנחלים.

  3. המשקים אשר מגדלים דגים יחויבו להזרים לנחלים מים מטופלים לאחר שיקוע (המדינה תסייע במענקים למהלך זה).

  4. פתיחת השוק לייבוא מכסים והורדתם תימשך ותעמיק.

הצפי הוא שעליית מחירי המים תפגע פגיעה אנושה בענף מגדלי הדגים ושטחי הבריכות בעמק יצומצמו בכ- 40%. המדינה ורשות החשמל יאפשרו למגדלים המייבשים את בריכות הדגים שלהם להקים מערכות סולאריות על שטחים אלה.

ייבוש בריכות דגים נוכח תעריפי המים העולים.
ייבוש בריכות דגים נוכח תעריפי המים העולים.
שימוש במי האסי להשקיית מטעי תמרים בעמק בית שאן. לתמר סבילות גבוהה למים מליחים אלה.
שימוש במי האסי להשקיית מטעי תמרים בעמק בית שאן. לתמר סבילות גבוהה למים מליחים אלה.


Kommentare


bottom of page